Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie hebben met Leaflad. Wanneer je de Leaflad-diensten gebruikt of opent, verklaar je dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, die regelmatig worden bijgewerkt in overeenstemming met de bepalingen in onderstaand artikel 10. 

1. Privacy

Jouw privacy staat bij ons voorop. We hebben een privacy statement opgesteld waarin we beschrijven welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. We raden je aan om dit privacy statement aandachtig te lezen en op basis daarvan te besluiten of je gebruik wilt maken van onze diensten. 

2. Inhoud en informatie

Jij en alleen jij bent de eigenaar van de informatie die je in je account opslaat. Wij en de adverteerders gebruiken deze informatie alleen om de advertenties die jij ziet zoveel mogelijk te laten aansluiten bij jouw interesses. Adverteerders hebben geen inzicht in jouw naam, e-mail of andere gegevens die kunnen leiden tot identificatie van jou als individu. 

Hoewel wij ons best doen om alle advertenties voorafgaand aan publicatie te beoordelen op basis van ons advertentiebeleid, kunnen wij niet garanderen dat je geen advertenties ziet die niet overeenstemmen met ons advertentiebeleid of met de in jouw land of regio geldende wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties ligt volledig bij de adverteerder. Zie je een advertentie die naar jouw mening niet gepubliceerd had mogen worden, dan kun je dit melden door een e-mail te sturen naar contact@leaflad.com

3. Veiligheid

We doen ons uiterste best om Leaflad veilig te houden, maar kunnen dat niet garanderen. Om Leaflad veilig te houden, hebben wij je hulp nodig en daarom moet je je houden aan de volgende regels:

 1. Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt Leaflad niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
 2. Je houdt je op Leaflad niet bezig met illegale marketing zoals piramideconstructies.
 3. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
 4. Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan bij een account van iemand anders.
 5. Je gebruikt Leaflad niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
 6. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Leaflad verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van advertentieweergave of andere Leaflad-functionaliteiten.
 7. Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Algemene Voorwaarden. 

Jouw Leaflad kan hyperlinks bevatten waarmee je Leaflad verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden andere voorwaarden van toepassing zijn. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. 

4. Registratie en accountbeveiliging

Zowel jij als wij hebben er baat bij dat de gegevens die je aan je persoonlijke account toevoegt correct zijn. Hieronder volgen enkele regels waar je je aan moet houden met betrekking tot de registratie en de beveiliging van je account:  

 1. Je maakt niet meer dan één persoonlijk account aan. 
 2. Je staat ervoor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je account compleet, actueel en juist is.
 3. Je maakt nooit een account voor een ander aan.
 4. Je gebruikt Leaflad niet als je jonger bent dan 18 jaar.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord, je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets dat de beveiliging van je account kan schaden.
 6. Als je het vermoeden hebt of weet dat je logingegevens in handen zijn van onbevoegden, moet je ons daarvan op de hoogte stellen. Dat kan door een e-mail te verzenden naar contact@leaflad.com.
 7. Je kunt je account en/of een eventueel opgebouwd tegoed niet overdragen aan een ander.

5. Mobiele en andere apparaten

Wij bieden onze services gratis aan, maar houd er rekening mee dat de normale tarieven van je telecomaanbieder (zoals voor datakosten) gewoon van toepassing zijn.

6. Credits en Cashbacks

Omdat jouw gegevens geld waard zijn, vinden we het niet meer dan normaal dat we onze opbrengsten delen met jou en de andere gebruikers van Leaflad. Daarom kijken we periodiek, maar maximaal één keer per maand, naar onze advertentie-inkomsten en berekenen op basis van diverse criteria of en zo ja hoeveel credits aan jouw account worden toegevoegd. 

Wanneer je over voldoende credits beschikt én je hebt iets gekocht bij een van onze adverteerders, kun je ons door middel van een cashback request vragen om de credits (of een gedeelte daarvan) over te maken naar je bankrekening. Natuurlijk gelden er wel een aantal spelregels:

 1. Wij bepalen de criteria waarmee we berekenen hoeveel credits worden toegevoegd aan jouw account. Hoewel we geen inzicht geven in de precieze berekening, kunnen we je wel melden dat we kijken naar de volledigheid van je account (hoe meer je invult, hoe waardevoller je profiel) en het aantal dagen dat je Leaflad hebt gebruikt. We kijken niet naar het aantal advertenties dat je hebt gezien of geopend, dus het heeft geen zin op meerdere apparaten tegelijk in te loggen en zoveel mogelijk advertenties aan te klikken. 
 2. Je kunt alleen een cashback request indienen als het aantal credits minimaal gelijk is aan € 20,00. 
 3. Bij het indienen van een cashback request moet je in ieder geval de volgende gegevens aanleveren:
  1. De adverteerder waar je je aankoop hebt gedaan.
  2. Het bedrag dat je over wilt laten maken naar je bankrekening. 
  3. De bankrekening en naam van de rekeninghouder waarnaar het bedrag moet worden overgemaakt.
  4. Een kopie van de factuur of kassabon van je aankoop.
 4. Na het indienen van een cashback request, zullen wij dit in behandeling nemen. We doen ons uiterste best om je request binnen 5 werkdagen te beoordelen en, indien akkoord, over te maken naar de opgegeven bankrekening.
 5. Hoewel we erop vertrouwen dat je geen misbruik maakt van deze functionaliteit, houden wij te allen tijde het recht om een cashback request af te keuren wanneer wij twijfelen aan de rechtmatigheid van je aankoopbewijs of van mening zijn dat deze in strijd is met de letter of geest van deze Algemene Voorwaarden. 
 6. Je kunt een verzoek tot uitkering van je credits alleen via een cashback request indienen. Je kunt de credits op geen enkele andere wijze opeisen.
 7. Wij zijn op ieder moment gerechtigd om de credits die je hebt opgebouwd te bevriezen of corrigeren. 

7. Speciale bepalingen voor adverteerders 

Als je onze selfservice-interfaces voor het maken van advertenties gebruikt voor het maken, indienen en/of weergeven van reclame of andere commerciële of gesponsorde activiteiten of inhoud (gezamenlijk de ‘Selfservice-interfaces voor advertenties’), stem je in met onze selfservice-advertentievoorwaarden. Ook moeten je reclame of andere commerciële of gesponsorde activiteiten of inhoud die op Leaflad wordt geplaatst, voldoen aan ons Advertentiebeleid.

8. Beëindiging

Indien je de letter of geest van deze Algemene Voorwaarden schendt of op enige andere wijze een risico of mogelijk juridisch risico voor ons creëert, kunnen wij je toegang tot Leaflad beëindigen. Je kunt zelf je account op ieder gewenst moment verwijderen door een verzoek daarvoor per e-mail te sturen naar contact@leaflad.com

Bij beëindiging, om welke reden dan ook, vervalt per direct je recht om de Leaflad te gebruiken. Wij verwijderen bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk je account. 

Je hebt geen recht op enige vergoeding voor de credits die je op het moment van beëindiging van je account hebt. Openstaande cashback requests, zoals bedoeld in artikel 5, worden zo snel mogelijk door ons verwerkt en – indien voldaan wordt aan de voorwaarden – aan jou uitgekeerd.

9. Intellectueel Eigendom

De IE-rechten met betrekking tot Leaflad berusten bij Leaflad B.V. en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan jou over te dragen of afstand te doen van enige IE-rechten. 

10. Wijzigingen

Wij mogen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op onze website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van Leaflad onder de aandacht gebracht. Indien je Leaflad blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is je enige mogelijkheid om ons te verzoeken je account te verwijderen en Leaflad niet meer te gebruiken. Dit kan door een e-mail te sturen naar contact@leaflad.com.

11. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van Leaflad is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen jou en ons ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Den Haag, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. 
 3. We mogen rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zullen jou daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is je enige mogelijkheid om het gebruik van Leaflad te staken en je account te verwijderen. 
 4. WE PROBEREN LEAFLD ONLINE, FOUTVRIJ EN VEILIG TE HOUDEN, MAAR JE GEBRUIKT HET OP EIGEN RISICO. WE BIEDEN LEAFLAD ZOALS HET WORDT GEBODEN (AS IS), ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-NALEVING. WE GARANDEREN NIET DAT LEAFLAD ALTIJD VEILIG, BEVEILIGD OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT LEAFLAD ALTIJD ZAL WERKEN ZONDER STORINGEN, VERTRAGINGEN OF ONREGELMATIGHEDEN. LEAFLAD IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIES, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDE PARTIJEN EN JE VRIJWAART ONS, ONZE DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS EN AGENTEN VAN EVENTUELE CLAIMS EN SCHADE, BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET EVENTUELE CLAIMS DIE JE TEGEN DERGELIJKE PARTIJEN HEBT. WE ZIJN JEGENS JOU NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE WINSTDERVING OF ANDERE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VERKLARING OF MET LEAFLAD, ZELFS NIET ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE VERKLARING OF VAN LEAFLAD ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HONDERD EURO (EUR 100,00) OF HET BEDRAG DAT JE ONS IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN HEBT BETAALD. KRACHTENS BEPAALDE GELDENDE WETTEN IS HET MOGELIJK NIET TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN OF AF TE WIJZEN, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKING OF AFWIJZING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. IN DERGELIJKE GEVALLEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LEAFLAD BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL MOGELIJK IS VOLGENS DE GELDENDE WET.

12. Definities

 1. Met ‘Leaflad’ of ‘Leaflad-diensten’ bedoelen we de functies en services die we beschikbaar stellen, waaronder via (a) onze website op www.leaflad.com als ook subdomeinen en internationale sites, (b) onze applicatie en (c) andere media, merken, producten, diensten of software die nu bestaan of later worden ontwikkeld.
 2. Met ‘account bedoelen we je persoonlijke omgeving binnen Leaflad.
 3. Met ‘adverteerders’ bedoelen we bedrijven die een of meerdere advertenties publiceren binnen de applicatie.
 4. Met ‘cashback request’ bedoelen we het verzoek dat je kunt indienen om (een deel van) de credits die je hebt opgebouwd uit te laten keren, zoals nader beschreven in artikel 5.
 5. Met ‘credits’ bedoelen we het tegoed dat je hebt opgebouwd door het gebruik van Leaflad.
 6. Met ‘IE-rechten’ bedoelen we alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
 7. Met ‘gegevens’ , ‘persoonsgegevens’ of ‘profiel’ bedoelen we door jou in je account vastgelegde gegevens, waaronder de locatie (woonplaats, provincie, land), geboortedatum, geslacht, relatiestatus en interesses, op basis waarvan in Leaflad passende advertenties worden getoond.

12. Overig

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen jou en de besloten vennootschap Leaflad B.V., ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 59282398. Verwijzingen naar ‘ons’, ‘wij’ en ‘onze’ zijn verwijzingen naar Leaflad B.V.
 2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot Leaflad en geldt boven eventuele eerdere overeenkomsten.
 3. Indien een deel van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht en geldig.
 4. Als we iets uit deze Algemene Voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming.
 5. Een eventuele wijziging of verklaring van afstand van deze Algemene Voorwaarden moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.
 6. Je draagt geen rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden over aan iemand anders zonder dat je onze toestemming hebt.
 7. Al onze rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
 8. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal ons ervan weerhouden om ons aan de wet te houden.
 9. Met deze Algemene Voorwaarden worden geen rechten van derde partijen verleend.
 10. We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.
 11. Bij het gebruiken of openen van Leaflad houd je je aan alle geldende wetten.

Door Leaflad-diensten te gebruiken of te openen, stem je ermee in dat we deze inhoud en informatie kunnen gebruiken en verzamelen in overeenstemming met het privacy statement dat periodiek kan worden aangepast. 

Laatst gewijzigd: 8 augustus 2019